Mentorschap

Wat doet de mentor voor jou?


De mentor draagt met het mentorschap bij aan de kwaliteit van leven van de klant.


De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de mentor:

 • De mentor ziet toe op de kwaliteit van de behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding van de klant. Hiertoe onderneemt de mentor alle noodzakelijke activiteiten en stappen, waaronder:
  – deelname aan besprekingen over de klant
  – inzien van dossiers van de klant
  – overleg met de klant over diens ervaren kwaliteit van zorgverlening
  – ondertekening zorgovereenkomst, zorg en/of begeleidings/behandelplan
  – overleg met hulp-, zorg- en dienstverleners/behandelaar
 • neemt beslissingen zoveel mogelijk in overeenstemming met de wensen, normen en waarden van de klant
 • neemt beslissingen die bijdragen aan het welzijn van de klant
 • bekijkt kritisch of de geleverde zorg voldoet
 • betrekt de klant zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak als mentor
 • verleent de klant toestemming om als hij/zij dit kan, zelf beslissingen te nemen en (rechts)handelingen te verrichten op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding
 • stimuleert betrokkene om zijn nog aanwezige vaardigheden te benutten of als het kan verder te ontwikkelen
 • als de klant zich verzet tegen een ingrijpende behandeling, mag de mentor deze behandeling alleen uit laten voeren als nalaten ervan ernstige consequenties heeft voor de klant
 • de mentor kan zich door de kantonrechter laten machtigen om namens de klant in rechte op te treden als betrokkene dit zelf niet kan of weigert
 • neemt geen beslissingen in strijd met wet of verdrag

In andere, niet vermogensrechtelijke zaken, mag de mentor alleen adviseren of de belangen behartigen van de klant.

Als er een mentor is aangesteld, mag de klant geen rechtshandelingen verrichten op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Op deze gebieden treedt in eerste instantie de mentor op als vertegenwoordiger.


De taak van de mentor eindigt door tijdsverloop als hij voor een bepaalde tijd was benoemd. Bij overlijden van de mentor of klant en wanneer de mentor onder curatele/bewind of mentorschap wordt gesteld. Tevens bij ontslag of beĆ«indiging van het mentorschap door de kantonrechter.
Een ex-mentor moet alles wat niet uitgesteld kan worden voor de klant blijven doen tot een nieuwe mentor benoemd is.

Scroll to top